top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 


I. Správkyně osobních údajů
Správkyní osobních údajů je: 
MUDr. Hana Straka Deáková
sídlo: Kapitána Nálepky 1065/5, Svitavy, 568 02
IČ: 709 221 36
e-mail: hana.deakova@seznam.cz
tel.: +420 608 688 480


II. Zdroj osobních údajů
Osobní údaje získávám z následujících zdrojů:


a) přímo od Vás, kdy Vaše osobní údaje získávám prostřednictvím kontaktního formuláře vyplněného na www.hanadeakova.cz a odeslaného prostřednictvím tlačítka „Odeslat kontaktní formulář“, dále e-mailem, telefonicky, při osobním jednání nebo jiným způsobem;


b) z veřejných zdrojů (např. z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku apod.).


III. Kategorie osobních údajů
V nezbytném rozsahu o Vás zpracovávám zejména následující osobní údaje:

 

a) identifikační a fakturační: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, adresa trvalého či přechodného pobytu, adresa bydliště, adresa sídla, platební údaje; 
 

b) kontaktní: telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor jiné formy komunikace na dálku, adresa internetové stránky;

 

c) další údaje: osobní, rodinné, zdravotní a jiné poměry (tyto osobní údaje zpracovávám pouze v případě, že jsou nezbytné k řádnému poskytnutí služeb a pokud jste mi je sami sdělili).


IV. Účely zpracování

Osobní údaje zpracovávám:


a) na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k předem stanovenému účelu (zejm. za účelem poskytování přímého marketingu, zasílání newsletterů a obchodních sdělení apod.);


b) pro účely splnění smlouvy uzavřené mezi námi nebo pro účely přijetí opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy;


c) pro účely splnění právních povinností, které se na mě vztahují (např. zákonné povinnosti v oblasti daní);


d) pro účely ochrany mých práv a oprávněných zájmů (např. komunikace s Vámi, prokázání mých nároků, poskytování informací klientům či bývalým klientům, zasílání obchodních sdělení apod.). 


V. Cookies
Při procházení mých webových stránek mohu zaznamenávat Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Webové stránky můžete procházet také v režimu, který neumožňuje
sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 


VI. Doba uchovávání
1. Osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu.
2. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jsou uchovávány po dobu v souhlasu uvedenou, případně do Vašeho odvolání souhlasu.
3. V ostatních případech se doba uchovávání osobních údajů liší v závislosti na právním titulu zpracování. Obecně jsou osobní údaje uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po jeho skončení též po dobu, po kterou mohu uplatňovat nároky, jež mi mohou z takového smluvního vztahu vzniknout, a po dobu, kterou mi ukládají obecně závazné právní předpisy.


VII. Příjemci osobních údajů
1. Pokud Vaše osobní údaje sdílím s třetí osobou, dbám na to, aby byla zajištěna jejich ochrana.
2. Vaše osobní údaje mohu poskytnout třetí osobě jen v případech, kdy jsem k tomu podle právních předpisů povinna či kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné k plnění mých povinností podle smlouvy uzavřené s Vámi či k ochraně Vašich nebo mých práv.
3. Takto mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty zejména orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány aj.), bankám, mému daňovému poradci či účetní, soudním znalcům apod.
4. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, mohu využívat služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jedná se např. o poskytovatele následujících platforem: MailerLite, SimpleShop, ComGate, WordPress, Facebook a Google. Pokud by v budoucnu došlo k využívání dalších aplikací nebo zpracovatelů, budu při jejich výběru dbát na to, aby byl zachován můj standard zabezpečení a zpracování
osobních údajů. 
5. Vaše osobní údaje předávám do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou zejména poskytovatelé mailingových/cloudových služeb.


VIII. Zabezpečení osobních údajů
1. Garantuji příslušné zabezpečené zpracování osobních údajů a přijímám opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:


a) svoji přítomnost v prostorách, kde jsou uchovávány osobní údaje, a v případě mé nepřítomnosti uzamykání listin s osobními údaji;


b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje;


c) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž jsou zpracovávány osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením;


d) ochrana této výpočetní techniky antivirovými programy;

e) ochrana přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (dohled, zaheslování dat, osobní zajištění kopírování dat do jiného přístroje apod.);


f) zaheslování souboru s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými osobními údaji v případě jeho odesílání e-mailem nebo uložení na sdílené úložiště, a v případě nutnosti předání tohoto souboru sdělení hesla jiným komunikačním kanálem, než byl odeslán (telefon, sms). 


2. Dbám na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržuji zákonné lhůty pro ukládání dokumentů a archivaci, a dále včas a řádně provádím skartační řízení.


IX. Vaše práva
1. Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva:


a) právo být informován o zpracování osobních údajů;
b) požadovat přístup k osobním údajům;
c) právo na přenositelnost osobních údajů;
d) požadovat opravu, doplnění či aktualizaci osobních údajů;
e) požadovat výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
g) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
h) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje
zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založená na dříve uděleném souhlasu).


2. Svá práva můžete uplatnit u mě s využitím kontaktů uvedených výše.


3. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


4. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu hana.deakova@seznam.cz . Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a
totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 


Ve Svitavách dne: 5.1.2023

Toto znění je účinné od 6.1.2023

bottom of page