top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), registrované pod jménem MUDr. Hana Straka Deáková, se sídlem Kapitána Nálepky 1065/5, Svitavy, 568 02, Česká republika, identifikační číslo 709 221 36, daňové identifikační číslo: CZ 709 221 36, zapsaná na MÚ Svitavy, odbor obecní živnostenský úřad dne 3.1.2023 pod číslem případu: 360901/U2023/19/PF, ID RZP: 145916774 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednávkou služby nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese 
https://www.hanadeakova.cz (dále jen „webová stránka“).

Tlačítko „Odeslat kontaktní formulář “slouží pro domluvu objednání termínu sezení nebo zodpovězení textu zprávy. 

Objednání/změna termínu sezení je možné přednostně na telefonu +420 608 688 480 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře s následným telefonickým potvrzením.  

Změny termínu provedené emailem nebudou akceptovány a sezení bude účtováno jako řádně proběhlé.


1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


2.2 Před zasláním objednávky/kontaktního formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku/kontaktní formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat kontaktní formulář“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Kontaktní formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1 Identifikačních údajích kupujícího a objednávané službě, volné textové pole pro vlastní text.


2.3 Prodávající po obdržení objednávky (zpravidla do 48 hodin) kupujícímu potvrdí objednávku včetně datumu, času a způsobu konání (online nebo osobně).Potvrzení probíhá výhradně telefonicky. 


2.4 Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.


2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetím objednávky (akceptací) na obou stranách tzn. je domluven termín poskytnutí služby.


2.7 Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.


2.8 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího.

2.9 Prodávající není plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH v případech, kdy tak stanoví zákon. Aktuální ceník služeb se nachází na webových stránkách prodávajícího. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek. Faktura
vystavená a zaslaná na elektronickou adresu kupujícího je splatná nejpozději v den uskutečnění služby. Spolu s první fakturou jsou zasílány i tyto všeobecné obchodní podmínky. V případě zrušení objednávky v čase kratším než 24 hodin před uskutečněním služby se platí 100 % částky jako by služba proběhla.


2.10 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů před uskutečněním poskytování služby nejpozději však 48 hodin předem. Tato lhůta běží od potvrzené telefonické objednávky . Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, nelze od smlouvy odstoupit.


2.11 Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.


2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)
si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 


3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

3.1 Cenu služeb dle těchto všeobecných obchodních podmínek může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně

převodem na účet prodávajícího
č.ú. 940505500/5500
IBAN CZ5555000000000940505500
vedený u Raiffeisenbank Bank (dále jen „účet prodávajícího“), on-line bankovním převodem, hotově na místě ve výjimečných případech domluvených předem. Aktuální ceník je na webových stránkách.


3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.10. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.


3.3 Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby (výjimečně hotově), která je splatná do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky nebo nejpozději v den uplatnění služby, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.


3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad/fakturu před poskytnutím služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Výjimečně lze platit hotově a fakturu vystavit dodatečně.

 


4. PODMÍNKY TERAPIE A KOUČOVÁNÍ


4.1 Sezení probíhají online nebo osobně.


4.2 Oznámení o změně času sezení musí být učiněno alespoň 48 hodin předem a to výhradně telefonicky nebo SMS, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 48 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a terapeut má nárok na odměnu v plné výši.


4.3 Délka jednoho sezení je 55 minut. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně nebo on-line. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může terapeut rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v
plné výši. 


4.4 Délka terapeutického období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série potřebného počtu sezení. Předpokládá se uskutečnění jednoho sezení týdně nebo dle domluvy.


4.5 Závazek terapeuta – terapeut se zavazuje uskutečnit terapeutické sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude terapeut poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako terapeut naplňovat smysl této dohody.


4.6 Odpovědnost – terapeut v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením terapeutického sezení. Klient bere na vědomí, že terapie může být fyzicky a psychicky náročná a klient prohlašuje, že terapii podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti terapeutovi vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto terapií, je klient povinen uhradit veškeré náklady, které terapeutovi s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.8 Záruky – terapeut neposkytuje žádné záruky, že terapeutické metody sezení budou fungovat v rámci sezení. Výsledky sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Terapeut v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky terapeutických služeb neodpovídá.


4.9 Důvěrný materiál – v rámci terapie klient poskytne osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Terapeut je povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné
třetí osobě. 


4.10 Terapeut je nezávislý dodavatel – činnosti podle této dohody poskytuje terapeut samostatně, osobně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.


4.11Reference klientů terapeuta dohledatelné na webu nebo jiných sociálních sítích jako LinkedIn, FG, Instagram, YouTube apod. prohlašuje terapeut za ověřené a pravé, nijak neupravené. Ověření probíhá pomocí emailu, ofocení apod.


4.12 Ukončení dohody – terapeut je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, telefonicky, elektronickou cestou nebo osobně v případě, že:

  •  Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 5 pracovních dní ode dne, kdy terapeut klientovi oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku,

  • Klient nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava,

  • Platba za terapii nebude před zahájením prvního sezení připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. 

  • Klient je oprávněn dohodu vypovědět v případě, že již nechce sezení dále absolvovat, a to z jakéhokoliv důvodu.

  • Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která může být učiněna v písemné formě nebo dle domluvy ústní. Postup při ukončení dohody – pokud dojde k předčasnému ukončení dohody z důvodů na straně klienta, je klient povinen uhradit terapeutovi odměnu v plné výši i za sezení, která neproběhla, pokud se nedohodnou 
    jinak. Pokud dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně terapeuta, nebo vzájemnou dohodou, uhradí klient odměnu za sezení, která proběhla do dne ukončení dohody.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


5.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.


5.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.


5.3 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění viz 1.1. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:


6.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,


6.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá, 

 

6.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů. 


6.2 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel
požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


7.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


7.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.


7.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zasílány jako příloha ke stažení spolu s první fakturou za objednané služby . Uhrazením faktury se má za to, že jsou plně a dobrovolně akceptovány oběma smluvními stranami.


Platnost od 6.1.2023


bottom of page